Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

Przerwa w dostawie wody

Więcej o: Przerwa w dostawie wody

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z konserwacją ujęcia wody w Krzczonowie Trzecim w dniu 29.10.2022 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Krzczonów Pierwszy, Krzczonów Drugi i Krzczonów Trzeci. .

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat w sprawie dodatku węglowego

Więcej o: Komunikat w sprawie dodatku węglowego

Szanowni Państwo,

            stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym w brzmieniu nadanym przez art. 50 pkt 1 lit. a) ustawy zmieniającej, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.  Więcej „Komunikat w sprawie dodatku węglowego”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Krzczonów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r.” Więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych”

Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI

Więcej o: Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI

W dniu 25 października 2022 roku Pani Justyna Wałachowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie uczestniczyła w Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” organizowanym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Lidera Regionalnego Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy HUMANUS, Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).  Więcej „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI”

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2022 – 2030

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z:

  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);
  • Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2019 r., poz. 1295);
  • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718).

Więcej „Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne”

Do góry