Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-02-03

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXIX/214/2022 Rady Gminy Krzczonów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów. Więcej „OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT”

Do góry