ANKIETY I DEKLARACJE (Kolektory Słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Piece na biomasę, Pompy ciepła)

Solar panel on a red roof reflecting the sun and the cloudless blue sky

Udostępniamy Państwu wzory deklaracji uczestnictwa w projekcie do poszczególnych instalacji wraz z ankietami doboru poszczególnych instalacji.

Deklarację z ankietą można pobrać równieź pobrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 7 (I piętro).

Wypełnioną ankietę i deklarację na wybrane urządzenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzczonów w pokoju nr 7 w nieprzekraczalnym terminie od 16.02.2016 do 29.02.2016 roku.

Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przewiduje:

Instalacje solarne: Służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Zakłada się, że ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50 stopni C. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej wewnętrznej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Instalacje fotowoltaiczne: Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 4,5 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp.

Kocioł na Biomasę: Kocioł wykorzystujący wyłącznie paliwo z biomasy do ogrzewania budynku mieszkalnego i podgrzewania wody użytkowej moc dostosowana do konkretnego budynku mieszkalnego. Posiadającego instalację co i cwu dostosowaną do podłączenia kotła na biomasę.

Pompy ciepła: Instalacja służąca do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii termalnej. Jest to wszechstronne urządzenie do przygotowania ciepłej wody. Wykorzystuje do tego celu energię cieplną z powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego, pozyskując ze środowiska naturalnego większość energii potrzebnej do pracy.

Przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2-4,5kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej oraz minimalnej wartości 2 kW.

Przed wypełnieniem ankiety należy sprawdzić rachunki za dostawę energii elektrycznej i na tej podstawie określić zużycie i zapotrzebowanie na prąd.

Produkowana energia nie może być używana do produkcji rolniczej, w przypadku gospodarstw rolnych konieczne będzie rozdzielenie instalacji i montaż podlicznika (na koszt właściciela budynku).

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków.

Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych/fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia.

Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania. Koszt finansowy udziału w projekcie uzależniony będzie od poziomu dofinansowania projektu oraz rodzaju i mocy instalacji.

Kontakt telefoniczny: Michał Romanowski, tel.81 566 40 79

Załączniki do pobrania:

1. Deklaracja + Ankieta – Instalacje kolektorów słonecznych

2. Deklaracja + Ankieta – Instalacje fotowoltaiczne

3. Deklaracja + Ankieta – Kotły na biomasę

4. Deklaracja + Ankieta – Pompy ciepła (powietrzne)

5. Regulamin Naboru Wniosków