Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo, 

jednym z działań wynikających bezpośrednio z obowiązującego od dni 1 stycznia 2022 r. dokumentu strategicznego pn. „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)” (zwanego dalej „AKPOP”) jest rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która utworzona została na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127).

Celem CEEB jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce, co umożliwi dokonanie szczegółowej diagnozy stanu sektora mieszkalnictwa i określenie adekwatnych działań naprawczych w tym sektorze, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Zgodnie z ww. ustawą właściciel lub zarządca budynku czy lokalu mają możliwość złożenia deklaracji w formie pisemnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej mają obowiązek jej wprowadzenia do ewidencji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ja obsługującego. 

Mając na uwadze powyższe, doceniając zaangażowanie gmin w proces poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim w realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz mając na uwadze fakt, że począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków oraz lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB.

Jestem przekonana, że współpraca w realizacji podejmowanych działań na różnych szczeblach zarządzania pozwoli na zapewnienie pełnego raportowania do CEEB oraz pilną poprawę jakości powietrza w Polsce. 

Z poważaniem 

Z up. Ministra 

Małgorzata Golińska

Sekretarz Stanu Ministra Klimatu i środowiska