Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w gminie Krzczonów – ZAKOŃCZONY

Obraz1

Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przewiduje budowę i montaż następujących rodzajów instalacji:

Instalacje solarne – służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Zakłada się, że ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50°C. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej wewnętrznej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Rodzaj instalacji solarnej Moc instalacji
2 kolektory słoneczne 2,73 kW
3 kolektory słoneczne 4,09 kW
4 kolektory słoneczne 5,45 kW

Instalacje fotowoltaiczne – zamieniaia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 4,5 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp.

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej Moc instalacji
8 ogniw fotowoltaicznych 2,28 kW
10 ogniw fotowoltaicznych 2,85 kW
14 ogniw fotowoltaicznych 3,99 kW

Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej oraz nie może być mniejsza niż minimalna wartość, tj 2 kW.

Przed wypełnieniem ankiety należy sprawdzić rachunki za dostawę energii elektrycznej i na tej podstawie określić zużycie i zapotrzebowanie na prąd.

Produkowana energia nie może być używana do produkcji rolniczej, w przypadku gospodarstw rolnych konieczne będzie rozdzielenie instalacji i montaż podlicznika (na koszt właściciela budynku).

Kocioł na Biomasę – Kocioł wykorzystujący wyłącznie paliwo z biomasy do ogrzewania budynku mieszkalnego i podgrzewania wody użytkowej moc dostosowana do konkretnego budynku mieszkalnego. Posiadającego instalację c.o. i c.w.u. dostosowaną do podłączenia kotła na biomasę.

Moc instalacji kotła na biomasę
25 kW
35 kW

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków.

Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych/fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia.

Kontakt telefoniczny: Mariusz Robak, tel. 81-56-64-0 79

Numer konta bankowego projektu: 80  8685  0001  0011  4185  2000  0310