Aktualności

Usuwamy azbest – nabór uzupełniający wniosków na 2016 r.

Więcej o: Usuwamy azbest – nabór uzupełniający wniosków na 2016 r.

W związku z trwającym projektem pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, Urząd Gminy Krzczonów informuje, że nabór uzupełniający wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie usuwanie azbestu w 2016 r. przeprowadzony zostanie w dniach: od 18 do 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. Nr 11).

ANKIETY I DEKLARACJE (Kolektory Słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Piece na biomasę, Pompy ciepła)

Więcej o: ANKIETY I DEKLARACJE (Kolektory Słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Piece na biomasę, Pompy ciepła)

Udostępniamy Państwu wzory deklaracji uczestnictwa w projekcie do poszczególnych instalacji wraz z ankietami doboru poszczególnych instalacji.

Deklarację z ankietą można pobrać równieź pobrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 7 (I piętro).

Wypełnioną ankietę i deklarację na wybrane urządzenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzczonów w pokoju nr 7 w nieprzekraczalnym terminie od 16.02.2016 do 29.02.2016 roku.

Więcej „ANKIETY I DEKLARACJE (Kolektory Słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Piece na biomasę, Pompy ciepła)”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity ze zmianami.)oraz na podstawie uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Krzczonów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.

Więcej „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert”

Do góry