Poziomy recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty przez Gminę Krzczonów 4,16 21 32,4 50,47 29,9  23,12 46,84   43,88  60,25
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty przez Gminę Krzczonów 0 100 100 45,96 100  100 100   100 100 
Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty przez Gminę Krzczonów 10,1 9 1,4 31,11 0 33,78  2,31   0,01  0,00

 

W 2021 roku
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,47 %
 
Poziomy składowania Gmina Krzczonów
Rok 2020 – 22,94%
Rok 2021 – 20,43%