Przebudowa wodociągu w Krzczonowie

logo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Projekt pn. „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 6: OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Cel główny: „Poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną”

Cel drugorzędny: Zmniejszenie awaryjności dostaw.

Projekt bezpośrednio wpływa na realizacje celu głównego RPO WL 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Wyposażenie w infrastrukturę zmniejsza dysproporcje w dostępie do niej wśród innych regionów. Zwiększenie dostępu do infrastruktury poprawia atrakcyjność inwestycyjną przyczyniając się do realizacji celu głównego RPO. Projekt realizuje cele działania 6.4 którym jest realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM wpływająca na poprawę jakości wód na terenie województwa poprzez inwestycje prowadzące do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi zmierzającymi do zwiększenia udziału osób objętych zbiorczymi systemami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i terenów atrakcyjnych.

 

W wyniku realizacji projektu powstaną instalacje fotowoltaiczna o łącznej mocy 30 kWp wykorzystane do zasilania ujęć wody i układów pompowania na ujęciach Gierniak i Krzczonów. W wyniku realizacji projektu zostaną uruchomione 2 serwisy: 1 portal będzie posiadał formularz elektroniczny, za pomocą którego użytkownik będzie mógł: zgłosić awarię, poprosić o instrukcję postępowania, zadać pytanie, dowiedzieć się o nowych produktach czy usługach w zakresie gospodarki wodnej, dokonać transakcji (zapłacić), zawrzeć umowę, zmienić umowę. 2 portal będzie posiadał funkcjonalności związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając aktualne dane na temat monitorowana bieżącej działalności zaopatrzenia w wodę w zakresie kosztochłonności, właściwości fizykochemicznych wody, parametrów technicznych ujmowania i uzdatniania.

 

Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Krzczonów i przedsiębiorcy korzystający z wodociągów na trasie sieci.

 

Kluczowe rezultaty: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 1160.

Wydajność dobowa ujęć wody 66 m3/dobę,

Długość przebudowanej sieci wodociągowej 22,52 km,

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 2 szt.

 

 

Całkowita wartość Projektu to kwota 5 680 124,53 PLN, z czego dofinansowanie wynosi  2 951 000,21 PLN.