Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Krzczonów zlokalizowany jest pod adresem: ul. Spółdzielcza 7, 23-110 Krzczonów. Usługi zbierania odpadów świadczone są w poniedziałki w godz. 11:00-15:00. PSZOK jest prowadzony przez Gminę Krzczonów.


Rys. 1. Plan dojazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzczonowie,
opracowanie: Łukasz Surma

Do Punktu Selektywnej Zbiórki można dostarczać:

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • zużyte opony