Wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów wraz z wyposażeniem w Gminie Krzczonów

 

Gmina Krzczonów realizuje projekt pn. „Wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów wraz z wyposażeniem w Gminie Krzczonów”

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania potencjału obiektów kulturalno-społecznych w gminie Krzczonów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont i doposażenie: ROKIS w Krzczonowie, Dom Kultury w Żukowie Drugim, obiekt świetlicy wiejskiej w Żukowie Kolonii.

Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe:

 – podniesienie atrakcyjności i dostępności dziedzictwa kulturowego obiektów kulturalno-społecznych;

– dostosowanie infrastruktury obiektów do potrzeb jej użytkowników w różnym wieku i stopniu sprawności,w tym do osób z niepełnosprawnościami;

 – podniesienie wykorzystania potencjału Gminy Krzczonów w zakresie turystyki kulturowej,

 – wsparcie dziedzictwa niematerialnego.

Rezultaty te zostaną osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu roboty budowlane związane z modernizacją obiektów oraz zakup wyposażenia. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Gminy Krzczonów. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

Zakres projektu obejmuje:

  1. Remont budynku Domu Kultury w Żukowie pełniącego funkcję filii Biblioteki Publicznej, w tym:

-roboty budowlane w zakresie wykonania miejsc postojowych z kostki brukowej

– wymiana pokrycia dachu,

– wykonanie izolacji cieplnej stropu,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

– wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznej i piwnic,

– wykonanie docieplenia ścian na strychu,

– remont sanitariatu,

– roboty remontowe wewnętrzne,

– wykonanie remontu schodów zewnętrznych,

– wykonanie chodników i opaski odwadniającej,

– instalacje wodna, kanalizacyjna i c.o. wraz z kotłem na Pellet,

– remont instalacji elektrycznej i odgromowej,

– przystosowanie pomieszczenia w piwnicy na kotłownię,

– zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku.

  1. Remont budynku Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie w tym:

– roboty pokrywcze połaci dachowych,

– dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach,

– remont pomieszczenia zaplecza sceny widowiskowej,

– wymiana podłogi na scenie.

 

  1. Zakup mebli oraz sprzętu komputerowego
  2. Organizację dnia dziedzictwa niematerialnego
  3. Działania pozostałe tj. promocja projektu, koszty dokumentacji projektowej, zarządzania oraz nadzoru.

 

Wartość ogółem projektu: 992 294, 41

Dofinansowanie: 690 444, 81