Zespoły przyrodniczo-krajoborazowe

Przepraszamy – storna w trakcie aktualizacji, ostatnia wersja 28 marca 2016 r. godz. 11:51

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz.1220). Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obowiązują następujące zakazy: 

  • ograniczenie eksploatacji surowców mineralnych
  • prowadzenia robót ziemnych i niszczenia gleby
  • wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
  • zrywania, wykopywania i przesadzania wszelkich roślin zielnych dziko rosnących
  • wysypywania, zakopywania, palenia i wylewania odpadów lub innych nieczystości
  • palenia ognisk 100m od lasu i wypalania ściernisk.

Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do pomników przyrody/ zespołów  przyrodniczo-krajobrazowych podlega karze aresztu lub grzywny Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r.  art. 127, pkt 2a/d z późniejszymi zmianami.)

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienny wąwóz”

Położony jest na gruntach prywatnych w miejscowości Żuków Kolonia. Obejmuje on fragment południowego zbocza głęboko wciętej doliny denudacyjno-erozyjnej o powierzchni 8,41 ha. W obrębie Zespołu widoczne jest nieczynne wyrobisko opoki z okazami i odciskami skamieniałości kredowych (rys. 2. a) – można znaleźć wśród nich m.in. małże, ślimaki, gąbki i amonity z rodzaju baculites.


Rys. 1. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienny wąwóz”, fot. Krzysztof Wojciechowski

Wśród roślinności najcenniejszymi gatunkami są: oman wąskolistny, aster gawędka, szałwia okółkowa, a także len włochaty (stanowisko sztuczne) i różne gatunki dzwonków. Barwnym elementem są owocujące na czerwono krzewy kaliny koralowej (rys. 2. b). Znaleźć tu można także jedyne na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego (i jedno z nielicznych w województwie lubelskim) stanowisko dziewięćsiłu bezłodygowego (rys. 2. c).

Obraz1 Obraz2 Obraz3
(a) (b) (c)

Rys. 2. Charakterystyczne cechy „Kamiennego wąwozu”: muszla w skale wapiennej (a), kalina koralowa (b), dziewięćsił bezłodygowy (c); fot. Krzysztof Wojciechowski

Źródło: M. Straka, K. Wojciechowski (Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych), tekst Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienny wąwóz”