Informacje ogólne

1

Gmina Krzczonów realizuje projekt pn. „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW – CZĘŚĆ II

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Krzczonów. Realizacja p. przyczyni się do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej (ec.) i elektrycznej (ee.), przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł ee. i ec. i wytwarzanie ee. i ec. z OZE spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawy jego jakości.

Realizacja p. poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy.

W ramach p. na terenie gm. zostanie zainstalowanych 184 instalacji (i.) fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 565,44 kW, w tym: – 54 i. o mocy 2,48 kW; – 84 i. o mocy 3,10 kW; – 46 i. o mocy 3,72 kW. Na wariant docelowy składa się montaż 8 i. pomp ciepła o mocy 3,5 kW każda. W ramach projektu przewidziano ponadto montaż 25 i. kotłów na biomasę o sumarycznej mocy 490,00 kW, w tym: – 10 i.o mocy 15 kW; – 7 i. o mocy 20 kW; – 8 i. o mocy 25 kW. Zamontowanych zostanie 51 i. kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 197,200 kW, w tym: – 37 i., 2 panelowych o mocy 3,4 kW; – 14 i. 3 panelowych o mocy 5,1 kW. W p. osiągnięte zostaną wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytw. En. cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]: 0,71520; Dodatkowa zdolność wytw. En. Elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]: 0,56544; Produkcja en.cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]: 571,74; Produkcja en. Elekt. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok]: 537,17. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tCO2/rok} wyniesie 652,20.

Wartość ogółem projektu: 3 602 629,08

Dofinansowanie: 2 143 034,40