Gmina w liczbach

Informacje ogólne


Rys. 1. Powierzchnia gminy Krzczonów na tle powiatu, województwa i kraju
źródło: opracowanie własne, na podstawie: stat.gov.pl 

 

Wyk. 1. Udział sołectw w powierzchni gminy Krzczonów
źródło: opracowanie własne, na podstawie: Strategii Rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2015-2020

 


Rys. 2. Długości granic gminy Krzczonów z sąsiednimi gmiami
źródło: opracowanie własne, na podstawie: geoportal.gov.pl

 

 Wybrane dane demograficzne


Rys. 3. Liczba ludności gminy Krzczonów na tle powiatu, województwa i kraju (stan z 2014 roku)
źródło: opracowanie własne, na podstawie: stat.gov.pl 

 


Rys. 4. 
Gęstość zaludnienia gminy Krzczonów (margines błędu dla sołectw: +/- 5 osób/km2)
źródło: 
opracowanie własne, na podstawie danych Urzędu Gminy Krzczonów (stan z 2015 roku)

 

Wyk. 2. Zmiany w ruchu naturalnym ludności z gminy Krzczonów w latach 2005-2014
źródło: opracowanie własne, na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

Infrastruktura drogowa

       
Rys. 5. Informacje o drogach na terenie gminy Krzczonów – stan na rok 2015
źródło: opracowanie własne, na podstawie: Strategia Rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2015-2020

 

Środki transportu zarejestrowane na terenie gminy Krzczonów

Obraz1   Obraz2   Obraz3   Obraz4   Obraz5
Rys. 6. Wybrane informacje o środkach transportu na terenie gminy Krzczonów – stan z 2015 r.
źródło: opracowanie własne, na podstawie: Strategia Rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2015-2020

 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna


Rys. 7.
Wybrane informacje o sieci wodociągowej w gminie Krzczonów – stan z 2015 r.
źródło: opracowanie własne, na podstawie: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzczonów

 


Rys. 8.
Wybrane informacje o sieci kanalizacyjnej w gminie Krzczonów – stan z 2015 r.
źródło: opracowanie własne, na podstawie: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzczonów

 

Uzupełnienie do pobrania:
pdf Gmina Krzczonów w roku 2015 według Urzędu Statystycznego w Lublinie
(rozmiar: 651 KB)
UWAGA! Niektóre dane, publikowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie mogą się nieznacznie różnić od informacji podawanych przez Urząd Gminy Krzczonów