Położenie

Gmina Krzczonów jest gminą wiejską, położoną w środkowej części województwa lubelskiego (powiat lubelski). Administracyjnie graniczy ona z sześcioma gminami:

  • Bychawa, Jabłonna, Wysokie (powiat lubelski)
  • Piaski, Rybczewice (powiat świdnicki)
  • Żółkiewka (powiat krasnostawski)

obraz4
Rys. 1. Usytuowanie gminy Krzczonów oraz gmin sąsiednich na tle województwa lubelskiego i powiatu lubelskiego; źródło: opracowanie własne, na podstawie [1] i [2]

Gmina Krzczonów jest jedną z 15 gmin powiatu lubelskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 128,2 km2, co stanowi 7,62% powierzchni powiatu lubelskiego i 0,51% województwa lubelskiego. Jest to porównywalna wartość ze statystyczną powierzchnią gminy wiejskiej w tym województwie – 127,0 km2 [4].

Siedzibą gminy jest Krzczonów. Miejscowość ta znajduje się w odległości 33,7 km od Lublina – stolicy województwa. Najbliższym ośrodkiem miejskim dla gminy jest Bychawa – 13,0 km od Krzczonowa. Inne ważniejsze miejscowości znajdujące się w okolicy to: Jabłonna (15,4 km), Piaski (20,6 km), Rybczewice (16,4 km), Żółkiewka (17,3 km), Wysokie (14,2 km), Strzyżewice (23,7 km ), Zakrzew (22,3 km).


Rys. 2. Mapa gminy Krzczonów; źródło: opracowanie własne, na podstawie [5]

Geograficznie gmina Krzczonów położona jest w granicach Wyniosłości Giełczewskiej, stanowiącej środkową część Wyżyny Lubelskiej. Wysokość bezwzględna, na której znajduje się Krzczonów to 261 m, a jego współrzędne geograficzne to: 51° 0′ 22″ na północ i  22° 42′ 43″ na wschód. Najwyższym wzniesieniem tego obszaru jest Boży Dar – 306 m .n.p.m. [3]. Niemal cały obszar gminy znajduje się na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

Krzczonów usytuowany jest w dolinie malowniczej rzeki Bełzy. Ponadto, na terenie gminy znajdują się także inne rzeki: Olszanka, Giełczewka (dorzecza Giełczwi) oraz Kosarzewka (dorzecze Bystrzycy). Pod względem hydrograficznym 80% obszaru gminy znajduje się w dorzeczu Giełczwi. Jest to także obręb Niecki Lubelskiej – kredowego zbiornika wód podziemnych, którego zasoby wodne podlegają ochronie ze względu na ich znaczenie w zaopatrzeniu w wodę aglomeracji lubelskiej oraz ze względu na brak osadów izolujących poziomy wodonośne.

Przypisy:
[1] http://wybory2002.pkw.gov.pl/i/prada/dk1/w06/woj_p.png
[2] http://www.eurzad.powiat.lublin.pl/userfiles/gminy/lublin.png
[3] http://www.lubelskieklimaty.pl/panorama-lubelszczyzny/krainy-geograficzne/pas-wyzyn/wyzyna-lubelska/759-wynioslosc-gielczewska.html
[4] „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 roku” GUS
[5] http://www.krzczonow.e-mapa.net