Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

 

logo

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie” współfinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Umowa o przyznanie pomocy nr 00041-65170-UM0320080/18 z  dnia 08.05.2019 r.

 

Celem operacji jest utworzenie lokalnego punktu integracji i rozwoju obszaru poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z małą architekturą wspomagającą. Zakładany cel operacji wpisuje się w osiągnięcie celów określonych w Programie, w szczególności ze względu na to że ma na celu, m.in.:

  1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
  2. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
  3. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Powyższe cele zostaną realizowane dzięki  przebudowie boiska wielofunkcyjnego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań pro-środowiskowych. Wsparta infrastruktura stanowić będzie atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców w tym uczniów, przyjezdnych gości oraz turystów.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Liczba przebudowanych obiektów – 1 obiekt boisko wielofunkcyjne

 

Wartość projektu: 322 012,31 zł

Wartość dofinansowania: 204 896 zł