Ogłoszenie o przetargu

Data ogłoszenia: 2022-09-14 Termin składania ofert: 2022-11-16  10:00

Treść:

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej działki Nr 2/39 położonej w obrębie geodezyjnym

Krzczonów Folwark.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Krzczonowie, przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/39, o pow. 1,4410 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00013310/8. Nieruchomość oddalona jest o 31 km od miasta Lublin, natomiast od centrum Krzczonowa o 1 km. Wjazd na działkę znajduje się przy drodze gminnej utwardzonej asfaltem – ul. Spółdzielcza. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa magazynowa. Działka jest częściowo ogrodzona. Od strony zachodniej i północnej ogrodzona jest elementami prefabrykowanymi, natomiast od ul. Spółdzielczej ogrodzeniem metalowym z płaskowników. W północnej części działki znajduje się stacja transformatorowa słupowa. Plac manewrowy oświetlony jest lampami ulicznymi na słupach żelbetowych. Dojazdy do budynków, plac manewrowy, droga dojazdowa do silosów i teren przed halą produkcyjną utwardzone są płytami betonowymi typu trylinka, asfaltem i żwirem, pozostała część działki porośnięta trawą, krzewami i nielicznymi drzewami. Budynki i budowle na działce powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i stanowiły początkowo bazę magazynową Gminnej Spółdzielni Rolniczej. Obecnie są to: budynki magazynowe o pow. 1174,8 m2, 941,7 m2, 455 m2, cztery silosy zbożowe o pojemności 50 ton każdy, dwa silosy o poj. 150 ton, kosz zasypowy, urządzenie do transportu pionowego i poziomego, wiata rozładunkowa o pow. 89,10 m2, waga najazdowa o nośności 40 ton, budynek przy wadze o pow. użytk. 32,80 m2. Budynki i budowle na działce są w złym stanie technicznym, nieremontowane.

Część działki o pow. 1,30 ha jest użytkowana w formie dzierżawy do 30 marca 2030 r.

 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 01.01.2003 r. utracił ważność teren ten przeznaczony był pod teren przemysłu, baz i składów. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzczonów Nr XXXI/154/2010 działka przeznaczona jest pod teren przemysłu i drobnej przedsiębiorczości.
 2. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy części działki o pow. 1,30 ha z następującymi obiektami: 3 budynki magazynowe, 6 silosów wraz z koszem zsypowym i urządzeniami do transportu, wiata rozładunkowa, waga najazdowa oraz budynek przy wadze. Umowa obowiązuje do 30 marca 2030 roku. W przypadku zbycia nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki wynikające z w/w umowy przejmuje na siebie nabywca.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 550 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
 4. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r., poz 931 ze zm.). W przypadku zmiany stawki podatku VAT do opłat zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 5. Dział IV Księgi Wieczystej nr LU1I/00013310/8 zawiera wpis o hipotece umownej zwykłej; treść ww. księgi wieczystej dostępna jest w przeglądarce ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 1000w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 77.500,00 zł najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 2/39”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów.
 8. Uczestnik przetargu musi okazać dokument tożsamości.
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 10. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik osoby prawnej winien okazać aktualny wypis z KRS lub stosowne pełnomocnictwo.
 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 12. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi.
 15. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znaleźć się na koncie Urzędu.
 17. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę.
 18. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym
  terminie w kancelarii notarialnej, Wójt Gminy Krzczonów może odstąpić od zawarcia
  umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 19. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg,
  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 20. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej.
 21. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy
  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 2213).
 22. Zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w przetargu dokonały wcześniejszych oględzin nieruchomości. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin oględzin ze Sprzedającym.
 23. Niniejsze ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej: krzczonow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.ploraz w prasie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzczonów.
 24. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 79

 

Ogłaszający:

Wójt Gminy Krzczonów