Świadczenie rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217) wprowadza nowe świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to adresowane jest przede wszystkim do osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, tj. osób bezrobotnych, studentów, osób zatrudnionych na umowach o dzieło. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych – w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu przez okres:

  • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia (lub przysposobienia dziecka, albo objęcia dziecka opieką), jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia (lub przysposobienia dziecka albo objęcia dziecka opieką). W przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcznego terminu, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W odniesieniu do dzieci, które urodziły się, zostały przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w takim przypadku od dnia wejścia w życie ustawy do dnia upływu 52 tygodni w przypadku jednego dziecka do 71 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci liczonych od dnia porodu, przysposobienia albo objęcia dziecka opieką.