Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę o Nr ew. 2/8 położoną w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark

Data ogłoszenia: 05.10.2021 r.
Termin składania ofert: 08.11.2021 r. 11:00
Treść:

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę o Nr ew. 2/8 położoną w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark z przeznaczeniem na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej lub na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej i stacji tankowania pojazdów (ON i PB lub ON, PB i LPG) lub na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej i stacji kontroli pojazdów na okres 30

lat

 1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, położona w Krzczonowie, z bezpośrednim dostępem do drogi powiatowej i drogi gminnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/8, o pow. 0,54 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00128490/2 z przeznaczeniem na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej minimum dwustanowiskowej lub na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej minimum dwustanowiskowej i stacji tankowania pojazdów (ON i PB lub ON, PB i LPG) lub na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej minimum dwustanowiskowej i stacji kontroli pojazdów. Nieruchomość oddalona jest o 31 km od miasta Lublin, natomiast od centrum Krzczonowa o ok. 0,5 km. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa handlowa (sklep Stokrotka), zabudowa usługowa i magazynowa, przedszkole i Ośrodek Zdrowia. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 27 lipca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 01.01.2003 r. utracił ważność teren ten przeznaczony był pod teren usług handlu. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzczonów Nr XXXI/154/2010 działka przeznaczona jest pod tereny rozwojowe zabudowy jednorodzinnej.
 3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
 4. Oddanie do użytkowania inwestycji, o której mowa w pkt 1, na terenie objętym przetargiem, ustala się w terminie 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy. Ustala się, że przez pojęcie ,,oddanie inwestycji do użytkowania” rozumie się uruchomienie inwestycji dla klientów.
 5. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu nieruchomości wynosi 300,00 zł netto (słownie: trzysta zł). Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie również do ponoszenia innych opłat związanych z dzierżawionym gruntem – np. podatek rolny, od nieruchomości. Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
 6. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zastrzega się prawo przejazdu drogą gruntową o szerokości 10 m, od ul. Spółdzielczej do Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina”.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter).
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 50,00 zł najpóźniej do dnia 02.11.2021 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Przetarg na dzierżawę działki Nr 2/8”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów.
 9. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym .
 10. Uczestnik przetargu musi okazać dokument tożsamości.
 11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 12. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik osoby prawnej winien okazać aktualny wypis z KRS lub stosowne pełnomocnictwo.
 13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 14. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 16. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi Dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 17. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg,
  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 18. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej.
 19. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy
  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 20. Zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w przetargu dokonały wcześniejszych oględzin nieruchomości. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin oględzin z Wydzierżawiającym.
 21. Niniejsze ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej: krzczonow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.ploraz w prasie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzczonów.
 22. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 51

Ogłaszający:

Wójt Gminy Krzczonów

 

    Lokalizcja działki

Załączniki:

word Umowa przetarg dzierżawa