Konsultacje Społeczne

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców uwag do opracowanego projektu dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Krzczonów”.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

– wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów, lub

– pocztą elektroniczną na adres sekretariat@krzczonow.mbnet.pl z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”, lub

– telefonicznie pod nr (81) 56 64 051, lub

– ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie, do dnia 21.09.2020 zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z osobami/podmiotami zgłaszającymi uwagi.

Zastrzega się możliwość ograniczeń dostępności urzędu wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Konieczne jest uprzednie śledzenie komunikatów o dostępności urzędu.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu zamieszczonego na stronie internetowej www.krzczonow.pl w terminie do 7 dni od daty ich zakończenia.

Dokumenty poddane konsultacji: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1548731

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany Funduszu Ochrony Środowiska i STRATEGIA ROZWOJU

ELEKTROMOBILNOŚCI dzięki dofinansowaniu Narodowego Gospodarki Wodnej

image001-2