Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 „Program współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Krzczonów jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która odbywa się w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta zobowiązuje samorządy do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

„Roczny program współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” uchwalony na podstawie art. 5a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) jest wyznacznikiem kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Gminie – rozumie się przez to Gminę Krzczonów
 3. Ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1535).
 4. Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. CELE PROGRAMU

 1. Celem głównym współpracy Gminy z organizacjami jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych a także rozwój partnerstwa i współpracy.
 2. Osiągnięcie celu głównego będzie następować przez realizację następujących celów szczegółowych:
 • stworzenie warunków do większej aktywności społecznej mieszkańców,
 • wykorzystanie organizacji jako partnera w realizacji zadań zaspokajających potrzeby różnych grup społecznych
 • integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
 • umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę,
 • wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie oraz powierzanie im zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
 • promowanie rozwoju działalności lokalnej
 • budowanie partnerskiej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu stron.

 

 III. ZASADY WSPÓŁPRACY

   Współpraca samorządu Gminy z organizacjami opiera się na następujących zasadach:

 1. partnerstwa – organizacje pozarządowe są dla samorządu Gminy równoprawnym partnerem w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych,
 2. suwerenności stron – samorząd Gminy respektuje niezależność i podmiotowość organizacji pozarządowych, ich związków i reprezentacji. Wykonując zadania na zlecenie samorządu organizacje powinny działać w ramach obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. Samorząd szanuje i respektuje odrębność i niezależność organizacji pozarządowych i oczekuje od organizacji poszanowania swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji przez nią składanych.
 3. efektywności – samorząd Gminy, przy zlecaniu zadań publicznych dokonuje wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji spośród proponowanych przez organizacje pozarządowe. Samorząd oczekuje od organizacji innowacyjnych, efektywnych projektów, rzetelnej realizacji przyjętych zadań, wywiązywania się ze zobowiązań merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych.
 4. jawności – samorząd będzie udostępniał informacje na temat zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz dotychczas ponoszonych kosztów prowadzenia tych zadań. Samorząd będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome, dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. Samorząd oczekuje od organizacji z nim współpracujących jawności działalności statutowej i finansowej, poprzez zamieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych pozarządowych organizacji.
 5. uczciwej konkurencji – samorząd Gminy jest w stosunku do organizacji pozarządowych bezinteresowny i bezstronny. W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się te same kryteria oceny dla wszystkich podmiotów konkurujących o realizację zadań publicznych. W składanych przez organizacje ofertach realizacji zadania publicznego, samorząd oczekuje pełnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich zasobów, planowanych działań oraz kalkulacji kosztów ich realizacji. Samorząd udziela wszystkim zainteresowanym podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywania działań a także stosuje jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi może być przedsięwzięcie podejmowane przez organizację jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

– obie strony wyrażają wolę współpracy,

– współpraca może być nawiązana zarówno wokół projektów i przedsięwzięć inicjowanych przez samorząd oraz zgłoszonych przez organizacje,

– efekt przedsięwzięcia będzie oddziaływał na korzyść jak największej liczby mieszkańców Gminy Krzczonów.

Przedmiotem współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami jest:

 • podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy
 • tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych
 • określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania
 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

V. FORMY WSPÓŁPRACY

Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

 1. 1. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formach:
 2. a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,
 3. b) wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 4. c) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa, udzielanie wsparcia w zakresie pokrycia wkładu własnego przy ubieganiu się o projekty finansowe ze środków zewnętrznych,
 5. d) Zlecanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, spełniającego warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy.

 Gmina może zawierać z organizacjami umowy o wsparcie lub powierzenie zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat.

Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

 1. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w formach:

1) pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich skutecznej realizacji,

3) konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych organizacji,

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczymi inicjatywnym

5) wymiany informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Współpraca możliwa jest także w zakresie korzystania z zasobów lokalowych i sprzętowych gminy, wspierania organizacyjnego oraz wspólnej realizacji projektów.

VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Do priorytetowych zadań publicznych realizowanych w roku 2022 przy współudziale organizacji pozarządowych należą:

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, promocję Gminy oraz aktywizację i integrację mieszkańców, upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej, wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniających się do rozwoju sportu, promowanie kultury fizycznej:

– wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

– upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

– organizacja współzawodnictwa sportowego

– organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego

– popularyzacja walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców,

– organizacja  zajęć z dziećmi i dorosłymi w różnych dyscyplinach sportowych,

– szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,

– organizowanie turniejów sportowych dla młodzieży oraz mieszkańców Gminy.

 

 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego regionu, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury i sztuki, wzmacnianie tożsamości i tradycji regionalnej oraz ochrony dziedzictwa regionu realizowane poprzez:
 2. a) propagowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (warsztaty, festyny, pikniki, konkursy, wystawy),
 3. b) wspieranie i promocja twórczości ludowej oraz działań i inicjatyw lokalno-muzycznych, teatralnych, kółek zainteresowań i innych,
 4. d) zapewnienie zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i seniorów,
 5. e) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych w formie kółek zainteresowań i grup tematycznych,

 

 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na  pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. a) pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla osób ze środowisk dotkniętych ubóstwem.
 3. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
 4. a) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt,
 5. b) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie właściwej opieki nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania bezdomności zwierząt,
 6. c) propagowanie wśród mieszkańców gminy humanitarnych postaw wobec zwierząt,
 7. d) ochrona środowiska i przyrody.
 8. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 9. a) wspieranie działań na rzecz aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym,
 10. Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:
 11. a) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych;
 12. b) promocja aktywnego spędzania czasu, aktywności i kreatywności,
 13. c) realizacja pozaszkolnych form edukacyjnych,
 14. d) wspieranie edukacji patriotycznej.
 15. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
 16. a) udzielanie wsparcia na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środków pozabudżetowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań na rzecz mieszkańców;
 17. b) promocja i organizacja wolontariatu.

 

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

  VIII. SPOSÓB  REALIZACJI  PROGRAMU

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanego przez Wójta Gminy Krzczonów, który zatwierdza wyniki konkursu.
 2. Głównymi podmiotami realizującymi Program są:
 3. Rada Gminy w zakresie kreowania polityki społecznej i finansowej Gminy, ustalenia priorytetowych zadań w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz określenia na ten cel wysokości środków publicznych.
 4. Wójt w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy, ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powoływania komisji konkursowej i udzielania dotacji.
 5. Organizacje pozarządowe prowadzące na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców statutową działalność pożytku publicznego.
 6. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU.

Przewidywana wielkość środków na realizację Programu wynosi 29.000zł. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2022.

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 1. W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 stosowane będą następujące wskaźniki:
 2. liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert,
 3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
 4. liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
 5. liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
 6. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotację,
 7. wysokość udzielonych dotacji,
 8. wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
 9. Wskaźnikami efektywności Programu będzie wysokość środków finansowych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców oraz łączna wielkość środków zaangażowanych przez organizacje na realizację zadań.
 10. Wójt nie później niż do 31 maja 2023 r. jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

 

XI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI.

Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:

 1. Po opracowaniu, projekt Programu kierowany jest do konsultacji poprzez publikację w BIP Urzędu Gminy Krzczonów, na stronie internetowej Gminy Krzczonów oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy. Konsultacje projektu Programu od 18 listopada do 25 listopada 2021 roku. Organizacje wniosły/nie wniosły uwag do projektu Programu ani propozycji zmian jego zapisów.
 2. Program tworzy sie na bazie projektu Programu, konsultowanego z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy Krzczonów.
 3. Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać pisemnie, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Krzczonów lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Krzczonów.
 4. Z przebiegu konsultacji sporządzona zostaje informacja o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Organizacje nie wniosły uwag ani propozycji zmian jego zapisów.
 5. Przedłożenie projektu Programu na sesji Rady Gminy celem uchwalenia.
 6. Podjęcie przez Radę Gminy Krzczonów uchwały przyjmującej Program.
 7. Po uchwaleniu, Program zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzczonów oraz na stronie internetowej Gminy.

 

XII. TRYB POWOŁYWANIA l ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH.

 1. Do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych powołana zostaje komisja konkursowa.
 2. Imienny skład komisji konkursowej, wraz ze wskazaniem przewodniczącego określa zarządzenie Wójta.
 3. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie protokołu zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
 4. Komisja wypracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedkłada je Wójtowi Gminy.
 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Krzczonów.
 6. 6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 7. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Krzczonów.
 8. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach, które nie spełniają wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Krzczonów.
 9. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób i na zasadach określonych w ustawie.
 10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wójt Gminy, bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z organizacjami pozarządowymi.

 

Załącznik: 

word 2Formularz_konsultacji