Ogłoszenie o przetargu

Data ogłoszenia 11 maja 2023 roku   Termin składania ofert  29 maja 2023 roku

Treść

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Krzczonów

 

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Krzczonów
ul.Spokojna 7
23-110 Krzczonów
Tel. (81) 56 64 051

2.    Rodzaj majątku objętego postępowaniem:

 • Koparko-ładowarka NEW HOLLAND NH95-4PT

Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza wynosi 32 520,33 zł netto + 7 479,67 zł podatek VAT, co stanowi 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, groszy 00/100).
Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, groszy 00/100).

zdj. 1.
 

 • Pług wirnikowy „LAWINA 2000”

Wartość urządzenia:
Cena wywoławcza wynosi 2 845,53 zł netto + 654,47 zł podatek VAT, co stanowi 3 500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, groszy 00/100).
Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych , groszy 00/100).

zdj.12

 • Rozsiewacz RCW 3

Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza wynosi 4878,05 zł netto + 1 121,95 zł podatek VAT, co stanowi 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych, groszy 00/100).
Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych, groszy 00/100).

Zdj.24

 • Wóz asenizacyjny

Wartość urządzenia:
Cena wywoławcza wynosi 4 065,04 zł netto + 934,96 zł podatek VAT, co stanowi 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złych, groszy 00/100).
Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, groszy 00/100).

Zdj.32

3.    Warunki
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego mienia w załączniku do zarządzenia Wójta Gminy Krzczonów Nr 36/2023 z dnia 9 maja 2023 roku.
Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów
Nr  74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją:

 1. „Wadium na sprzedaż Koparko-ładowarki NEW HOLLAND”
 2. „Wadium na sprzedaż pługa wirnikowego LAWINA”
 3. „Wadium na sprzedaż rozsiewacza RCW„
 4. „Wadium na sprzedaż wozu asenizacyjnego”

najpóźniej do dnia 29 maja 2023 roku.
Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów.
Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Minimalna kwota postąpienia wynosi:

 1. Koparko-ładowarka NEW HOLLAND NH95-4PT – 400,00 zł
 2. Pług wirnikowy „LAWINA 2000”– 40,00 zł
 3. Rozsiewacz RCW 3 – 60,00 zł
 4. Wóz asenizacyjny – 50,00 zł

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, zaś pozostałym osobom zwrócone w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.
 
Wpłacone wadium równoznaczne jest z akceptacją warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu oraz z zapoznaniem się i akceptacją Zarządzenia Wójta Gminy Krzczonów Nr 36/2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego będącego własnością Gminy Krzczonów.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku , o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, w sali konferencyjnej.
4.    Informacje dodatkowe:

 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za licytowany składnik mienia ruchomego Gminy Krzczonów
 • Data wystawienia dokumentów sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 • Nabywca jest zobowiązany umowę kupna-sprzedaży podpisać w terminie 7 dni od dnia, w którym przeprowadzono oraz uiścić cenę nabycia pojazdu ( pomniejszoną

o wartość wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Brak wpłaty kwoty z faktury w wymaganym terminie skutkuje zatrzymaniem przez Sprzedającego wadium i zakończeniem przetargu z wynikiem negatywnym.

 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie Urzędu Gminy Krzczonów.
 • Oględzin można dokonać w dni robocze do dnia 24 maja 2023 roku.

w godz. 10.00 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu (81) 56 64 051

 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.
 • Z zarządzeniem Wójta Gminy Krzczonów Nr 36/2023 z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego, stanowiącego własność Gminy Krzczonów oraz załącznikami do zarządzenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów lub na stronie internetowej ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl

 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 56 64 051