Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2021 r. poz. 1535) w 2023 roku pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2023 r. został rozstrzygnięty  i w jego wyniku:

dotację w wysokości 23.000 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja szkoleń sportowych w sekcjach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sportowych otrzymuje: Krzczonowski Klub Sportowy „Krzczonovia”. 

dotację w wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej z terenu Gminy Krzczonów, organizacja szkolnych rozgrywek sportowych otrzymuje: Uczniowski Klub Sportowy „Huragan”  Krzczonów.

Oferty złożone przez w/w podmioty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2021 r. poz. 1535), wymogi ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert.