Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 128524L w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+226”

obraz_2023-08-22_123108953

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

 

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, tj. roboty pomiarowe i geodezyjne, mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kruszywa o średniej grubości 10 cm wraz z wywozem materiału na odległość do 5 km w ilości 24 m3,
 • Roboty ziemne poprzez wykonanie korytowania i wywóz ziemi na odległość do 4 km: 360 m3,
 • Wbudowanie krawężników betonowych o wymiarach 15×30 na podsypce cementowo-piaskowej: 145 m
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem o grubości 22 cm: 870,800 m2
 • Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubości po zagęszczeniu 20 cm: 870,793 m2
 • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej oraz wiążącej emulsją asfaltową.
 • Wykonanie nawierzchni wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W o grubości po zagęszczeniu 5 cm: 814,300 m2
 • Wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm: 803,000 m2
 • Wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubości po zagęszczeniu 10 cm: 169,500 m2
 • Wykonanie oznakowania pionowego
 • Dostawa i montaż słupa oświetleniowego z lampą LED zasilaną OZE

 

 DOFINANSOWANIE 166 021,14 zł                                 

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ 332 042,27 zł