Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Krzczonów

Z przyjemnością informujemy iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na opracowanie dokumentu strategicznego pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Krzczonów”

Założenia projektu:

„Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Krzczonów” stanowić będzie drogowskaz który, na podstawie aktualnej i historycznej sytuacji gminy oraz obecnie występujących zjawisk społecznych i gospodarczych, wytyczy najkorzystniejszy kierunek rozwoju dziedzin związanych z szeroko pojętą mobilnością. Dynamiczny rozwój systemu transportowego niesie ze sobą wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne. Odpowiedzią na to niekorzystne zjawisko jest nieustanne tworzenie formalnych, technicznych i ekonomicznych ram umożliwiających kreację ekologicznych procesów transportowych. Jednym z podstawowych narzędzi naprawczych w tym zakresie jest rozwój elektromobilności który ze względu na swoją specyfikę jest silnie uzależniony od wysokich kosztów wdrożeniowych, musi zatem zostać uzupełniony o kompleksowy zestaw propozycji instrumentów wsparcia. Wdrożenie strategii przyczyni się do rozwoju przemysłu elektromobilności, wykreowania popytu na pojazdy elektryczne, modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz poprawy współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw.

 

Strategia przygotowywana zostanie na lata 2019–2035 co oznacza, iż wskazane działania zintensyfikowane zostaną zarówno w czasookresie obowiązywania założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również planów finansowych perspektywy kolejnych lat opartych o zapisy Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

– Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.;

– Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.;

 – Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Celem  głównym  strategii jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń środowiska wynikające z działalności transportu drogowego.

Do celów szczegółowych przedmiotowej strategii zaliczyć należy:

  1. Cel szczegółowy: Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności mieszkańców gminy. Strategia ukierunkowana zostanie na stworzenie środowiska dla testowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury w rzeczywistych warunkach co spowoduje szersze zainteresowanie społeczne poruszaną tematyką.

 

  1. Cel szczegółowy: Rozwój przemysłu elektromobilności

Realizacja zakładanych celów strategii jest uzależniona od poparcia władz na szczeblach zarówno lokalnym, regionalnym jaki centralnym. Ujęcie lokalne obejmie wprowadzenia przez samorządy szeregu obostrzeń i przywilejów ( np. stref niskoemisyjnych zwolnionych z opłat ) na rzecz rozwoju elektromobilności.

 

  1. Cel szczegółowy: Stabilizacja sieci elektroenergetycznej

Stworzenie warunków dla  rozwoju elektrycznych łączenie pojazdów elektrycznych pozwoli na bilansowanie  systemu  elektroenergetycznego,  może  doprowadzić do  przesunięcia obciążenia KSE w taki sposób, aby obniżyć zapotrzebowanie na moc w szczytach, a zwiększyć  w okresach pozaszczytowych.

 

Realizacja ww. celów wpłynie niewątpliwie na poprawę jakość powietrza obszaru objętego opracowaniem poprzez minimalizację emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego, w tym: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, tlenku węgla, niemetanowe lotne związki organiczne, tlenki azotu, cząstki stałe, dwutlenek siarki, ołów i inne.

 

Reasumując, cele wskazane w strategii ukierunkowane zostaną na realizację zamierzeń wskazanych w dokumentach strategicznych kraju co wpłynie niewątpliwie na efektywny i niskoemisyjny rozwój społeczno-gospodarczy gminy objętej opracowaniem.

 

Niniejszy materiał został opublikowany Funduszu Ochrony Środowiska i STRATEGIA ROZWOJU

ELEKTROMOBILNOŚCI dzięki dofinansowaniu Narodowego Gospodarki Wodnej

image001-2