Strategia uchwalona

Uchwałą nr XIII/107/2020 Rady Gminy Krzczonów z dnia 30.10.2020 przyjęto do wdrożenia

 „Strategię rozwoju elektromobilności Gminy Krzczonów” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Krzczonów uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Strategię rozwoju elektromobilności Gminy Krzczonów w związku z ogłoszonym regulaminem konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzczonów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały

https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1548731

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany Funduszu Ochrony Środowiska i STRATEGIA ROZWOJU

ELEKTROMOBILNOŚCI dzięki dofinansowaniu Narodowego Gospodarki Wodnej

 

image001-2

 

Załączniki:

pdf Strategia elektromobilności Gminy Krzczonów- konsultacje społeczne

pdfZałącznik nr 1 do Strategii elektromobilności Gminy Krzczonów- konsultacje społeczne

pdfPrognoza ruchu dla Gminy Krzczonów- część 1

pdfPrognoza ruchu dla Gminy Krzczonów- część 2