Taryfy na okres 3 lat od 12 października 2021 r.

Gmina Krzczonów, działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedstawia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 12 października 2021 r. na okres 3 lat dla odbiorców usług.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Krzczonów.

https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Decyzja_(2).pdf