Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

1328x560

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
2. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od 1 stycznia 2022 r. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

 

Załącznik:

pdf Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.