XIII Sesja Rady Gminy Krzczonów

sesja-rady

Informujemy, że dnia 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Krzczonów

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności OPS w Krzczonowie za rok 2015, ocena zasobów pomocy społecznej oraz informacja  z realizacji Gminnej Strategii Problemów Społecznych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz Filii w Kosarzewie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzczonów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzczonów w 2016 r.”

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020”.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

16. Sprawy bieżące.

17. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Miściur