XV Sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się dnia 22 lutego 2021 r.

41386_thumb

Informuję, że XV sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów.

                      Proponowany porządek obrad XV  Sesji Rady Gminy Krzczonów 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Zgłaszanie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark, stanowiącej własność Gminy Krzczonów na okres 30 lat.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzczonów w 2021 roku”.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Krzczonów na 2021 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Krzczonów na 2021 rok.
  11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  12. Sprawy bieżące.
  13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.                   

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Waldemar Pawłat

 

 

 

 

INFORMACJA RODO

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA  DYREKTYWY 95/46 WE (OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH)

 

   1. Informujemy, że sesja Rady Gminy Krzczonów jest rejestrowana w postaci zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line w Internecie w trakcie obrad.
   2. Udział osób w sesji jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
   3. Taka zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
   4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji w BIP, stronie internetowej gminy oraz na portalach społecznościowych.  Wizerunek, zapis video i dźwiękowy osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.