INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

cennik-wywozu-szamba

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), powinni posiadać umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowody uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Jeden rachunek nie załatwia sprawy. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany.

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Krzczonów.

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem, ponieważ większość bakterii chorobotwórczych, wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach.  Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

Dlatego zwracamy się do mieszkańców Gminy Krzczonów z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.  5 ust. 1,

podlega karze grzywny.

 

Artykuł . 5  ust 1 wyżej wymienionej ustawy wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez m.in.:

– pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

– przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Krzczonów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzczonów

Lp. Nazwa firmy Adres Telefon
1. Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o.

 

ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski Tel. 81 582 13 64
2. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

ul. M. Rataja 6,

23-100 Bychawa

 

Tel. 81 5660227
3. WC Serwis Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

 

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

Tel. 32 278 45 31
4. Sławomir Kozak

 

Janowice 77,

21-007 Mełgiew

 

Tel. 601276070
5. Usługi Transportowe

Tomasz Kuśmirek

 

20-552 Lublin,

ul. Rycerska 6/47

 

Tel. 609566928