Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity ze zmianami.)oraz na podstawie uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Krzczonów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.

I. Konkurs dotyczy następujących zadań:

1)   organizacja szkoleń sportowych w sekcjach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo ? rekreacyjnych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sportowych.

Termin realizacji zadania: 1 marzec 2016 r. ? 31 grudzień 2016 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20.000 zł.

2) organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Krzczonów, organizacja szkolnych rozgrywek sportowych.

Termin realizacji zadania:1 marzec 2016 r. ? 31 grudzień 2016 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 9000zł.

Zadania publiczne zrealizowane w 2015 r. zostały sfinansowane łącznie w kwocie: 34.000 zł.

II. Termin składania ofert oraz warunki przystąpienia do konkursu:

1.Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

– statut lub inny dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają  jego zadania  statutowe,

– aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

– oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

– sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

– sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat)

4.Wymienione dokumenty winny być złożone w postaci kopii lub oryginału. Kopie dokumentów    muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

5.Oferty złożone na innych drukach niż wymagane, niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Nie zostaną one zwrócone oferentowi i pozostaną w dokumentacji konkursowej. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną.

6.  Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem ?Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016?
Oferty należy składać w terminie do  17 lutego2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Krzczonów (23-110 Krzczonów), w pok. Nr 4

III. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.     Otwarcie ofert nastąpi 18 lutego 2016 r. o  godz. 9.00w Urzędzie Gminy Krzczonów, pok. Nr 4.

Ze zgłoszonych ofert na realizację zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy Krzczonów powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową. Wybranym podmiotom po podpisaniu umowy zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy.

1.      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert.

2.      Kryteria stosowane przy wyborze oferenta:

1)      Ocena kompletności ofert złożonych w przewidzianym terminie pod względem formalno ? prawnym.

2)      Ocena możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę,

3)      Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3.        Wójt Gminy Krzczonów zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert.

Pobierz formularz oferty