Pogadanka dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie

333

W dniu 12 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzczonowie odbyła się pogadanka klas siódmych i ósmych z dzielnicowym asp. sztab Markiem Dulbas oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie: Panią Magdaleną Młynek – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Panią Iloną Wójcik -Jarzyną i Panią Magdaleną Chmiel.

Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja, przemoc w rodzinie oraz zasady zachowania obowiązujące w szkole i poza nią. Pan dzielnicowy poruszył również temat tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

Pani Przewodnicząca ZI uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu. Wskazała, gdzie mogą otrzymać pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jakie instytucje i organizacje są do tego powołane. Uczniowie otrzymali ulotki z informacyjno – edukacyjne, opaski i zawieszki odblaskowe z hasłem lokalnej kampanii ,,Wybieram Rodzinę!”, Dzięki odblaskom będą bardziej widoczni i bezpieczni na drodze.

Pogadanka zdecydowane przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zachowań ryzykownych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Spotkanie wpisuje się w realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzczonów na lata 2022-2027.

 

Justyna Wałachowska

Kierownik OPS Krzczonów

 

111

222

333