ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

flaga

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie.

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, że świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i jest wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez Wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społeczne w Krzczonowie ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów, korespondencyjnie na wyżej wskazany adres lub w formie elektronicznej korzystając z platformy ePUAP.