Pomoc Żywnościowa

images

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Krzczonów do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1707,20 zł,
  • dla osób w rodzinach – 1320 zł na osobę w rodzinie

oraz znajdujące się w trudnej sytuacji spowodowanej przez m.in. ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Osoby chętne do otrzymania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów, tel. 81/5664023, celem uzyskania niezbędnego skierowania.

Pomoc żywnościowa w ramach w/w Programu będzie realizowana, w formie paczek żywnościowych, po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie.

Informacje dotyczące terminów wydawania żywności będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej https://krzczonow.pl/ops/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS.

Szczegółowe informacje dotyczące POPŻ Podprogramu 2021 Plus znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

 

Załączniki:

word Oświadczenie o dochodach (1)

word Klauzula Informacyjna (3)